ΠΕΛΑΤΕΣ

Αποκλειστική εστίαση σε έργα.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

- Μεγάλο πελατολόγιο κατασκευαστικών εταιριών στον κτιριακό τομέα, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, που είναι και η παραδοσιακή δύναμη της εταιρίας.

- Συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο στον ενεργειακό τομέα με προμήθεια και υποστήριξη inverter και ολοκληρωμένων υποσταθμών, ολοκληρωμένων οικιακών Φ/Β συστημάτων και αντλιών θερμότητας

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

- Εκπόνηση μελετών αποτύπωσης για ενεργειακά έργα

- Προτάσεις-μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας

- Υποβολή φακέλου χρηματοδότησης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

- Ολοκληρωμένα έργα στον κτιριακό και ενεργειακό τομέα στην Ρουμανία

- Συμμετοχή σε ενεργειακούς διαγωνισμούς σε όλο τον κόσμο